Pengertian ISLAM Adalah : Pengenalan, Pengetahuan Menurut Para Ahli

Pengertian Islam

Pengertian IslamKata “Islam” memang sangat tidak asing bagi kita, namun tahukah Anda apa pengertian Islam? Agama yang memiliki jumlah pengikut lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia ini merupakan agama terbesar kedua setelah agama Kristen di dunia barat.

Di mana kaum laki-lakinya disebut muslimin dan kaum perempuan disebut muslimat. Dengan ajarannya untuk mengimani satu tuhan yaitu Allah SWT.


Pengertian Islam

Pengertian Islam

Secara umum, Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang merupakan Rasul utusan-Nya dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang Rahmatal lil’aalamiiin (rahmat bagi seluruh alam). Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi seluruh umat agar selamat, baik di dunia dan akhirat.

Sedangkan dari segi bahasa, kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yaitu dari “sallama” yang berarti selamat, sentosa dan sejahtera. Merupakan bentuk masdar dari kata “aslama” yang berarti berserah diri, taat, patuh dan tunduk. Yang maknanya pengertian Islam adalah agama yang senantiasa membawa keselamatan dan kesejahteraan kepada manusia dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.


Pengertian Islam Menurut Ulama dan Ahli

Pengertian Islam Menurut Ulama Dan Ahli

Berikut ini beberapa pengertian atau definisi Islam yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ulama dan Ahli:

Baca Juga: Pengertian Website

Nabi Muhammad SAW.

Menjawab pertanyaan Sayyidina Umar mengenai apa itu Islam, beliau menjawab Islam adalah “bahwa engkau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan engkau mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan. Dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika sanggup melakukannya”.

Umar bin Khattab

Menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, agama Islam meliputi Akidah, Syariat dan Akhlak.

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tawaijiri

Menjelaskan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengesakan-Nya dan melaksanakan syariat-syariat-Nya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab

Mengatakan bahwa pengertian Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk serta patuh kepada-Nya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya.

Abu Said Al-Hasan Al-Basri

Menurut beliau, Islam ialah kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan.

Orientalis H. I

Islam menurut Orientalis ialah sebaik-baiknya agama yang ternyata hingga kini masih tetap merupakan akidah agama yang kokoh. Memiliki kaidah kemasyarakatan yang merata sekaligus tatanan budi luhur yang kuat.

George Sarton

Menurut George, Islam adalah tatananagama yang paling tepat dan indah.

Tolstoi

Menyatakan pendapat bahwa Islam merupakan rinkasan agama yang disiarkan oleh Muhammad dan menyatakan bahwasanya Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain dia sehingga tidak dibenarkan untuk menyembah banyak Tuhan.

Leodourch

Islam sebagai agama kemanusiaan yang alami, ekonimis sekaligus moralis.

Massignon

Menjelaskan pendapatnya bahwa Islam adalah agama yang mempunyai keistimewaan bahkan sebagai ide persamaan yang benar dengan partisipasi semua anggota masyarakat.

Baca Juga: Pengertian Toleransi


Ruang Lingkup Islam

Ruang Lingkup Islam

Secara garis besar, agama Islam terdiri atas tiga ruang lingkup yang mana masih terkait pengertian Islam yang dijelaskan diatas. 3 ruang lingkup tersebut adalah:

Hubungan Manusia dengan Penciptanya

Ialah hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam QS. Az-zariat ayat 56 dan QS. Al-bayyinah ayat 5. Yang mana ini sangat berkaitan dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan.

Hubungan Manusia dengan Manusia

Merupakan hubungan atau interaksi antara sesama manusia mengenai konsep kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian dan lain-lain. Di mana hal ini tercantum dalam QS. Al-maidah ayat 2.

Hubungan Manusia dengan Makhluk Lain dan Lingkungannya

Semua benda yang Allah ciptakan dan ada di dunia memiliki manfaatnya sendiri bagi manusia, sebagaimana tercantum dalam QS. Ibrahim ayat 19.

Baca Juga: Pengertian Wirausahawan


Sumber Ajaran Islam

Sumber Ajaran Islam

Ajaran Islam diketahui memiliki beberapa sumber utama yaitu Al-quran, As-sunnah dan Ijtihad, berikut penjelasannya:

Al-quran

Adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdul melalui perantara malaikat Jibril, menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar. Sementara menurut terminologi, al-quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Di tulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Bertujuan menjadi hujjah bagi rosulullah dan menjadi tuntunan, prinsip, petunjuk serta aturan bagi manusia.

As-sunnah

Secara bahasa As-sunnah berarti tradisi, adat dan kebiasaan sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik dalam bentuk kabar, perkataan, perbuatan ataupun takrir. As-sunnah atau yang biasa disebut Hadist ini merupakan sumber kedua setelah Al-quran.

Ijtihad

Merupakan usaha yang sungguh-sungguh oleh seorang ulama yang memiliki syarat tertentu. Untuk merumuskan ketentuan hukum perkara yang belum ditetapkan hukumnya secara explisit dalam al-quran maupun as-sunnah.

Dari penjelasan mengenai pengertian Islam, ruang lingkup dan sumber ajarannya, dapat dilihat bahwa Islam adalah agama yang benar-benar mengajarkan segala bentuk kebaikan dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian.

Pengertian Islam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *